งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและอาคารรำไพพรรณี

โครงการ : งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าและอาคารรำไพพรรณี

ลักษณะงาน : งานทำระบบกันซึมรอบอาคาร เปลี่ยนบานประตูไม้ และ อื่นๆ

มูลค่างาน : 20  ล้านบาท