ปรับปรุงสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์

โครงการ : ปรับปรุงสวนสุขภาพคลองลัดโพธิ์
พร้อมสร้างแท่นพระรูป  ร.9

มูลค่างาน :  30.00 ล้านบาท