อาคาร Cooling Tower ของ บมจ. KSL

โครงการ : อาคาร Cooling Tower ของ บมจ. KSL

ลักษณะงาน : อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

มูลค่างาน : 15  ล้านบาท