โรงงานและห้องเย็น ตลาดไท

โครงการ : โรงงานและห้องเย็น ตลาดไท

ลักษณะงาน : งานคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

มูลค่างาน : 20  ล้านบาท