โรงงาน จ.เชียงราย

โครงการ : โรงงาน จ.เชียงราย

ลักษณะงาน : งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก

มูลค่างาน : 40  ล้านบาท