โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บมจ เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลฯ

โครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บมจ เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น

ลักษณะงาน : TG Building

มูลค่างาน : 40 ล้านบาท