Showroom Honda Bigwing จ.พิษณุโลก

โครงการ : Showroom Honda Bigwing จ.พิษณุโลก

ลักษณะงาน : งานคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้างเหล็ก

มูลค่างาน : 20  ล้านบาท